Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

DesignWest/Raseborgs Möbelvård
Yhteystiedot:
Kustaa Vaasan katu 9
10600 Tammisaari

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Raseborgs Möbelvård / Karin Westerlund
Kustaa Vaasan katu 9
10600 Tammisaari
+358 50 302 4555
kajsa@karinwesterlund.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Yrityksen asiakasrekisteri.

 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
• rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde)
• sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
• henkilön suostumus (henkilö on antanut suostumuksensa markkinointilistalle lisäämiseen)

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• yrityksen nimi
• yhteyshenkilön nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
• laskutustiedot
• muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään mm. verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle.  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen kajsa@karinwesterlund.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.’

 

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Evästeiden käyttö

 

Käytämme verkkosivuillamme vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.